شعرتوتون وتنباکو

هدایت شدگان

 

درحال قدم زدن عامه ای را دیدم                             

    بوی توتون وتنباکوهمانجاشنیدم

                                             

اشکم درآمدزبوی کراحت 

مات ومبهوت ماندم از خجالت

رفتم با آنان اندکی سخن کنم                              

گردوغبارغفلت و ازدلشان پاک کنم

بعدازکمی گفت وگو کردن                                     

دیدم به خدا وندتعالی توهین کردن

گفتم توکه انقدر علم می دانی                             

پرستش خدا راعیب وعارمیدانی؟ 

گردراین کار بهره می دانی                                   

چرا این کار نباشد به عیانی؟

حال انگونه دخلت درآمده؟                                  

خودراخوارساختی به سرت چه آمده

ای مرد مگر مغزت به جای سنگ بامخ پرنمیشه؟                           

آیاجان گرانت رادوست نداری ای جفاپیشه؟

 

کمی بیشتردر گفتارم خوض نمود                          

رفت زی دوستانش وگفت وگونمود

ظاهر ایشان پریشان وژولیده بود                           

موهایشان بااتو.روغن وژل آلوده بود

کمکم سخنانم داشت سامانشان میداد         

روشنایی رابه دل و مغزشان انتقال میداد 

آنان ناراحت وغمگین آمدندشهادت گفتند

واز شر حیلهای شیطانی رهایی یافتند.

 

 

یولالتماس دعا

/ 1 نظر / 13 بازدید

قالب این شعر چی هست؟