سخنان حضرت رسول (ص)

.دانش رابا نوشتن دربند کشید.

.به شتاب راه رفتن ارزش شخص مؤمن راببرد.

.کسی که از اوچیزی دزدیده شده است همواره درصدد تهمت بستن به بیگناه باشد چندان که گناه او از دزد بیشتر است.

.به عزیزی که خوار شده وثروتمندی که فقیر شده وبه دانشمندی که به زمان مردمانی نادان تباه شده،رحم کنید.

.دوخصلت است که بسیاری از مردم ازآنها غافلند:تندرستی و آسودگی خاطر.

.همانا ما گروه پیامبران مأموریم که بامردم به اندازه خودشان سخن گوییم.

.کسی که رنج خود را بردوش مردم افکند،ملعون است.

.عبادت هفت جزع دارد:برترینش درطلب روزی حلال بودن است.

.زیبایی درزبان است.

.رنج وغم وسختی_حتی اگر آن غم ملال خاطری باشد_به مؤمن نرسد مگر آنکه خداوند درقبال آن از گناهان وی محو نماید.

.اگر دنیا نزد خدابه قدر بال پشه ای ارزش داشت،چیزی ازآن رابه کافر ومنافق نمی داد.

.خداوند دو آواز را نمی پسندد:شیون به هنگام مصیبت ونی نواختن به هنگام خوشی ونعمت.

.ازدانشمندان بپرسید،با حکما گفتگو کنید وباتهیدستان همنشینی نمایید.

.فضل دانش نزد من محبوب ترازفضل پرستش است وبهترین دیانت شما پارسیی است.

.کسی که بدون علم ودانش برای مردم فتوی دهد،فرشتگان آسمان وزمین اورا نفرین می کنند.

.کسی که خود را فقیر جلوه دهد،فقیر میشود.

.کسی که درحق مسلمانی فریبکاری نمایدیا زیانی رساند ویاحیله ای به کار برد،ازمانیست.

.اگر کسی به ناحق به حدی برسد از تجاوزکاران است.

.دینار ترین شما،خوش اخلاق ترین شماست.

.گشاده رویی کینه راببرد.

.کسی که پرده حیارا بیفکند،غیبت اواشکال ندارد.

.پشیمانی،توبه به حساب می آید.

 

التماس دعایول

/ 1 نظر / 13 بازدید
سی سیب

آفرین محمد حسین مطالبت رو تا اینجا خواندم خیلی جالب بود من هم یه آقا پسر دارم به نام مبین غریبی الف ممنون میشم به او هم سربزنی وتشویقش کنی.