سخنانی از امام حسن

.به امام حسن(ع)گفته شد:درتو عظمت است.فرمود:بلکه درمن عزت است؛زیرا خداوندفرموده است:«عزت ازآن خدا و ازآن پیامبراوو ازآن مؤمن اوست»

.من هیچ کس را نمیشناسم مگرآنکه میان خود وپروردگارش حماقتی نشان میدهم.

.مردی از امام حسن(ع)خواست تا فکرو خیال اورا بخواند.امام حسن(ع) فرمود:مبادا به مدح من بپردازی که من خودرا بهتر میشناسم یامرادروغگو پنداری که نظرو عقیده چنین کسی مقبول نباشد،یاازکسی نزدمن غیبت کنی.آن مرد عرض کرد:اینک اجازه فرماییدتا مرخص شوم.حضرت فرمود:آری،هروقت خواستی برو. 

.هرگاه یکی ازشمابا برادر خود دیدار نماید لازم است محل نورانی پیشانی او را[که همان محل سجده است]ببوسد.

.به راستی،بیناترین دیده هاآن است در خیر نفوز نمایدو شنواترین گوشها آن است که تذکر ها رابشنودواز آن بهره مند شودوسالم ترین دلها آن است مه از شک وشبهه هاپاک باشد.


 

التماس دعابغل

/ 1 نظر / 10 بازدید