گفت وگو با خداوند

 

گفت وگویی باخداوند


خداوندابه من فرصت عطاده
که من بهترشوم نصرت عطاده

التفاتی کن مراهمراه یاری

تادنیایم شود نیکوخصالی

چگونه میشود الهامت افتم؟

ویادر راه توازپا درافتم؟

مرا بدرقه بودی وهستی وبس

امیدم به توبوده ازپیش وپس

آفریدی انس راباقدرتش

وین زمین وآسمان در خدمتش

دانی چگونه ماه رادرشب دخالت داده؟

یاچگونه بوم رادر شب بصیرت داده؟

میغ های بزرگ رابین درآسمان

اینگونه میدهد خداوند قدرتش رانشان
 
 اینطور می آفریند خدای مهربان

انشالا رواشود حاجت مامنتظرانالتماس دعا 
/ 0 نظر / 10 بازدید