گربه های امروزی

گربهای امروزی

امروز گربها باروشهای بسیار زیادی به بچه های خود غذامیدهند.       بچه گربهادرهنگام بچگی بسیار کوچک اندوتغریبا اندازه یک خطکش 20سانتی متری هستند وار این روکه معمولا تمامی حیوانات زودرشد میکنند,بایدغذای بیشتری بخورند وپدر ومادر آنان تمام سعی و تلاششان رابرای این رشدسریع انجام میدهند.نمونه ی آن را میبینید.

 

دیدی چقدر خنده داشت؟قهقهه

 

/ 1 نظر / 18 بازدید