دانستنیهادرباره ی مرغ دریا یی

مرغان دریایی آلباتروس

این نوع پرندگان از قدیم تابه کنون میتوان گفت از پر شمارترین پرندگان دریایی هستند.درزمان ماموتها ودایناسورها اندازه ای که  ازسر این بال تا سر بال دیگریشان هست حدو15الی20متر میرسد، هم اکنون هم ازاین نوع پرندگان بااین اندازه وجوددارد ولی اندک ند، اماهنوزهم باشکل هاواندازه های مختلف بسیار وجوددارند.این پرندگان میتوانندازارتفاع 30متری درشیرجه بزنندوطعمه ی خود را شکار کنند.آنان قادرند که چندین هفته متوالی وبدون آن که بال بزنند همراه جریان های باد اقیانوسی درآسمان سربخورندوبرفرازآبها جولان کنند.

یولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیولیول

/ 0 نظر / 95 بازدید