سخنان دلنشینی از امیرالمؤمنین(ع)

1.خوش اخلاقی بهترین همنشین است و سر آغاز دفتر مومن,خوش اخلاقی اوست.

2.زاهد به دنیا کسی است که درمقابل حرام,شکیبایی خود را ازدست ننهد وحلال اورا از شکرگزاری غافل نسازد.

3.دوستت را به اندازه دوست بدار,مبادا که روزی دشمنت شود و  دشمنت را به اندازه دشمنی کن که بسا روزی دوستت گردد.

4.برترین عبادت,صبروخاموشی و انتظار فرج است.

5.هر کس سختی ها ومشکلات زندگی خویش را به دیگران باز گوید,تن به زلت داده است وهرکس دیگران را از راز خود آگاه ساخته,خود را نزد خویشتن پست نموده است.

 

 


خیال باطل.ادامه ی مطلب را بزنید.


سخنانی ازامیرالمومنین(ع)

 

.خردمنددر پی سه کارباشد:به سازی زندگی,یاگام برداشتن برای آخرت,یاکام جوییاز لذتهای مشروع.

.نه خشمگین شویدنه خشمگین سازید.سلام راآشکارنماییدوسخن پاک به زبان رانید.

.شخص بزرگوار اگر مورد مهرقرارگیرد نرم میشودوشخص فرو مایه هر گاه مورد لطف واقع شودسخت دل گردد.

.به راستی,برشماازدو چیز بیمناکم:درازی آرزوو پیروی هوای نفس;اما درازی آرزو آخرت را به فراموشی می سپارد واما پیروی ازهوای هوس ازحقباز میدارد.

.مبادادشمن دوستت راته دوستی گیری که به دوستت دشمنی کرده باشی.

.به صرف شک وتردبدازبرادرت مبروبدون گلایه(واطلاع ازعذروتوضیه او) ازاو جدامشو.

.صبر سه گونه است:صبربر مصیبت,صبردرراه عبادت وصبردر پرهیزاز گناه.

.هرکه تواندخودراازچهار چیز باز دارد شایسته ی آن است که هرگز حادثه ناگواری نبیند.عرض شد آنهاکدامند؟فرمود:شتاب,لجبازی,خود بزرگ بینی وسستی.

هرکه در دنیابه آنچه اورا بس است خشنود باشدکمتر چیزی که در آن هست اوراکفایت میکندوهرکهبه آنچه اورابس است خشنود نباشددر دنیاچیزی نیست که اورا کفایت نماید.

.به هرکه خواهی احسان کن تا اسیر توگردد.

سرزمینهادر اثروطن دوستی آبادند.

.سه چیزندکه هر کس بر آنها مواظبت نمایدخوشبخت میشود:          چون نعمتی برتو آشکار گشت خدارا سپاس گوی وچون تاخیر درروزیت پدیدآمد استغفار نماز وچونبا مشکل وسختی مواجه گشتی بسیار بگوی:((لاحول ولاقوة الاباالله)) 


قلبالتماس دعاقلب

 تاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/٧ | ٢:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمدحسین عزیزی | نظرات ()
.: Weblog Themes By VatanSkin :.